• අභිරුචි නිෂ්පාදන

  තව...
 • නිර්මාණ සහ ඉංජිනේරු

  තව...
 • නිෂ්පාදන

  තව...

අපි කවුද

නිෂ්පාදන කණ්ඩායම ෂැංහයි, චීනය ප්රමුඛ නිෂ්පාදක පිහිටා ඇත නැතැ යි. මානය විශේෂයෙන් ව්යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම, හා ප්ලාස්ටික් හැඩ ගැන්වීම විසින් අභිරුචි ද්රව්ය නිෂ්පාදනය, ආයෝජන වාත්තු, ලෝහ පිරිසැකසීම ක්රියාවලිය, ආදිය ඉහළ-සහයෝගී සේවා සපයයි

තවත්...
 • ෙලෝහ තහඩු එකමුතු ඉහල නිරවද්යතාවකින් සඳහා CNC ලේසර්
 • වෙල්ඩින්
 • ingenieria අංශයේ-internas
 • කම්බි-EDM
 • මෙවලම නිෂ්පාදනය
 • එකලස්